Νομική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

print
email

Η Willoby & Truman έχει ανοικτή συνεργασία με ανεξάρτητους έγκριτους δικηγόρους, οι οποίοι παρέχουν διαρκή νομική συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Έτοιμοι να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέρος ενός project, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες της Willoby & Truman.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δίκαιο εταιρειών: Σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε) και προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.), Διάλυση εταιριών.

 • Σύσταση και Νομική υποστήριξη Σωματείων, Μ.Κ.Ο., Συλλόγων, Συνεταιρισμών

 • Δίκαιο (Αθέμιτου) Ανταγωνισμού: Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 • ...

 • ...

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγή από τιμολόγια

 • Διαταγές πληρωμής / Ανακοπές - Αναστολές

 • Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης, από αδικοπραξία, ηθική βλάβη

 • Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

  • ...

  • ...

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων, δήλωση πολιτικής αγωγής

 • Υποβολή μήνυσης και έγκλησης

 • Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης

  • ...

  • ...

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών

 • Εξώδικοι συμβιβασμοί

 • Ν. 3869/10 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)

 • Διεκπεραίωση δικαιολογητικών

  • ...

  • ...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

 • Σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού επαγγελματικών χώρων.

 • Αγωγή καταβολής μισθωμάτων, απόδοση μισθίου, αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο

  • ...

  • ...

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ιδιοκτησιακές διαφορές, έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία

 • Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή, αγωγές νομής, προστασία νομής/κυριότητας

  • ...

  • ...

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Διαθήκη: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθήκης
 • Αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσία, καταπίστευμα

 • Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας

 • Έκδοση κληρονομητηρίου

 • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

  • ...

  • ...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Προσφυγή σε ΣτΕ και Διοικητικά Δικαστήρια κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων

 • Αίτηση ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ, Διοικητικού Εφετείου

 • Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων, διαδοχική ασφάλιση

 • Έκδοση συντάξεων

 • Πολεοδομικό δίκαιο: πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση)

 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Πρόσληψη σε φορείς δημοσίου, ΝΠΔΔ μέσω ΑΣΕΠ Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγές

  • ...

  • ...

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας

 • Aποζημίωσης απόλυσης, ομαδικές απολύσεις, εργατικό ατύχημα

  • ...

  • ...

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 • Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος, διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, αγωγή κτηματολογίου

  • ...

  • ...

Επικοινωνήστε με την Willoby & Truman

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΟΥΜΕ

MIA ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,

ή ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Willoby & Truman έχει ανοικτή συνεργασία με ανεξάρτητους έγκριτους δικηγόρους, σε θέματα Εμπορικού, Ενοχικού, Ποινικού, Αστικού, Εμπράγματου, Κληρονομικού, Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου, Κτηματολόγιο κ.ά., οι οποίοι άμεσα, δυναμικά και σε συνεργασία με τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν κάθε νομικό θέμα που έχει προκύψει