Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

print
email

Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας, εφαρμόζοντας το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Επωφεληθείτε άμεσα από την εφαρμογή συστήματος ISO 9001

Μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης και μείωση προβλημάτων.

Μείωση σπατάλης, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων της επιχείρησης.

Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008.

Αύξηση της ικανοποίησης του πελατών και αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων τους.

Αύξηση εμπιστοσύνης πελατών στην επιχείρηση μέσω της προσφοράς ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων.

Επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης μέσω θέσπισης στόχων και δεικτών μέτρησης της επίτευξής τους.

Καλύτερη διαχείριση και αύξηση της ικανοποίησης προσωπικού.

Τεκμηριωμένη συμμόρφωση με την νομοθεσία που αφορά τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

1. Αξιολόγηση - Προετοιμασία επιχείρησης
 • - Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την οργανωτική της δομή και τον τρόπο λειτουργίας της.
 • - Ακριβής καταγραφή της πολιτικής ποιότητας της εταιρίας.
 • - Καταγραφή και αρμοδιότητες των μελών του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και εξέταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τμημάτων.
 • - Καταγραφή όλων των διεργασιών της εταιρίας.
 • - Συλλογή στοιχείων για τις απαιτήσεις των πελατών της επιχείρησης και καταγραφή των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων-υπηρεσιών που απορρέουν απ’ αυτές.
 • - Μελέτη των νομοθετικών απαιτήσεων και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν-υπηρεσία.
 •  
 • 2. Κατάρτιση Προσωπικού

Εξοικείωση των στελεχών στα θέματα της ορολογίας, της εφαρμογής και της διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού από την Willoby & Truman είναι συνεχής και καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 
3. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Συντάσσονται τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, τα οποία κατατάσσονται σε τέσσερις ενότητες:

α. Εγχειρίδιο Ποιότητας
 • Παρουσίαση της επιχείρησης - Οργανόγραμμα

 • Πολιτική Ποιότητας

 • Ανάθεση Υπευθυνοτήτων και Δικαιοδοσιών για τη Διασφάλιση Ποιότητας

 • Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου

 • Λοιπές απαιτήσεις

β. Διαδικασίες Ποιότητας

Προσφέρονται στους εργαζόμενους διαδικασίες για το πώς επιτυγχάνονται η πολιτική και οι στόχοι που εκφράζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας

γ. Οδηγίες εργασίας και ελέγχων, περιγραφή θέσεων εργασίας και έντυπα καταγραφής

Έχουν ως σκοπό την περιγραφή κάθε δραστηριότητας που υλοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και τις απαιτήσεις για την ποιοτική αποδοχή του προϊόντος / υπηρεσίας. Δίνεται η περιγραφή μεθόδων ελέγχου, τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών ελέγχου και οδηγιών εργασίας.

δ. Έντυπα καταγραφής και τεκμηρίωσης

Για κάθε διαδικασία και οδηγία εργασίας συντάσσονται έντυπα για την σωστή καταγραφή και τεκμηρίωση τους, βάση των οποίων γίνεται και η αποτελεσματική τήρηση όλου του συστήματος.

 
4. Δοκιμαστική Εφαρμογή & Λειτουργία του Συστήματος

Μετά την εκπαίδευση του προσωπικού και την αρχικό σχεδιασμό του συστήματος πραγματοποιείται η δοκιμαστική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησης, όπου δίνεται έμφαση στη:

 • - Διενέργεια Ελέγχων Ποιότητας και Καταγραφή τους
 • - Χρήση και Ενημέρωση των Αρχείων Ποιότητας

 

5. Τελική Εφαρμογή του Συστήματος

Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπό την καθοδήγηση της Willoby & Truman. Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος για καταγραφή τυχόν αδυναμιών που προέκυψαν από την εφαρμογή του. Λήψη διορθωτικών ενεργειών και αναθεώρηση διεργασιών-εγγράφων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

6. Παρακολούθηση σωστής εφαρμογής του Συστήματος

Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού πραγματοποιούνται αναθεωρήσεις εγγράφων, λήψεις διορθωτικών ενεργειών κτλ, με σκοπό την προετοιμασία της επιχείρησης για επιθεώρηση από το φορέα πιστοποίησης. Ολοκληρώνεται με μία τελική Εσωτερική Επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας και πιθανές βελτιώσεις.

 

7. Ολοκλήρωση ετοιμασίας για Πιστοποίηση της επιχείρησης κατά ISO 9001

Kαλείται ο φορέας πιστοποίησης, που θα επιλέξει η επιχείρηση, για να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την λήψη του πιστοποιητικού.

 

Επικοινωνήστε με την Willoby & Truman

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΟΥΜΕ

MIA ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,

ή ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Willoby & Truman έχει ανοικτή συνεργασία με ανεξάρτητους έγκριτους δικηγόρους, σε θέματα Εμπορικού, Ενοχικού, Ποινικού, Αστικού, Εμπράγματου, Κληρονομικού, Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου, Κτηματολόγιο κ.ά., οι οποίοι άμεσα, δυναμικά και σε συνεργασία με τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν κάθε νομικό θέμα που έχει προκύψει